Papiery wartościowe | Definicje

DEFINICJE POJĘĆ Z ZAKRESU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Papier wartościowy jest dokumentem inkorporującym określone w jego treści prawo podmiotowe związane z posiadaniem tego dokumentu. Posiadacz papieru wartościowego jest formalnie legitymowany w stosunku do zobowiązanego z tego papieru, a ponadto istnieje przypuszczenie, że jest on również materialnie legitymowany ze względu na domniemanie, że prawo ucieleśnione w dokumencie rzeczywiście mu przysługuje. Instrument ten dokumentuje określone prawa majątkowe jego posiadacza i wobec tego wartość tego instrumentu zależy od wartości prawa podmiotowego o charakterze majątkowym.

Papier wartościowy - zobowiązanie, w formie pisanego tekstu, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Prawny posiadacz - jest nim osoba lub instytucja, która jest w posiadaniu papieru wartościowego i potrafi udowodnić na podstawie treści tego dokumentu i prawa go dotyczącego, że nabyła go w dobrej wierze.

Legitymacja formalna - uprawnienia prawnego posiadacza, wynikające z formalnego zapisu w treści papieru wartościowego.

Indos - sprzedaż papieru wartościowego z gwarancją zapłaty przez sprzedającego. Papier wartościowy z zakazem indosu może być przenoszony tylko przez cesję (rekta papier wartościowy).

Pokrycie - zabezpieczenie wykupu papieru wartościowego za nominał, przez wystawcę (podpis(y), poręczenie, depozyt, hipoteka, zastaw)

Nominał - wartość wyszczególniona w treści papieru wartościowego, za którą wystawca zobowiązał się wykupić go, na warunkach w nim określonych (waluta, towar), lub realizowanie zobowiązania i praw wynikających z papieru wartościowego (prawo częściowej własności).

Twardość - określa prawdopodobieństwo wykupu papieru wartościowego za nominał przez wystawcę. Stosunek pokrycia do nominału oceniany w %.

Cena emisyjna - wartość w walucie papieru wartościowego określana przez wystawcę w chwili emisji na rynek. Może być równa, mniejsza lub większa od nominału.

Wartość rynkowa - cena, jaką skłony jest zapłacić rynek w walucie, w określonym czasie, za papier wartościowy.

Dyskont - różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży papieru wartościowego.

Dyskonto - sprzedaż papieru wartościowego z dyskontem przed terminem jego wykupu.

Inkaso - wykup papieru wartościowego przez wystawcę.