Papiery wartościowe | Klasyfikacja

 

PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZE WZGLĘDU NA PRZENOSZENIE

Papiery wartościowe imienne - Art. 921[8]

 • Przeniesienie - przelew praw ( umowa ) i wydanie papieru wartościowego
 • Sprzedaż - tylko wymienionej osobie
 • Zarzuty dłużnika przeciwko każdemu wierzycielowi
 • Szybkość obrotu - wolny , ochrona interesu dłużnika

Papiery wartościowe na zlecenie - Art. 921[9]

 • Przeniesienie - indos i wydanie papieru wartościowego
 • Sprzedaż - pierwszej wymienionej i każdej następnej osobie
 • Zarzuty dłużnika przeciwko pierwszemu wymienionemu wierzycielowi
 • Szybkość obrotu - duża , ochrona interesu dłużnika i wierzyciela

Papiery wartościowe na okaziciela - Art. 921[10]

 • Przeniesienie - wydanie papieru wartościowego
 • Sprzedaż - każdej osobie
 • Brak możliwości wniesienia zarzutów przez dłużnika
 • Szybkość obrotu - bardzo duża , ochrona interesu wierzyciela
 • Podstawa prawna:
  Obrót prawami z papierów wartościowych wg kodeksu cywilnego Art. 921[6-16] Dział II - Papiery wartościowe.

PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZE WZGLĘDU NA NOMINAŁ

Wierzycielskie (dłużne) papiery wartościowe (waluta)

 • Weksle
  Ustawa z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz.U. nr 37, poz. 282)
 • Czeki
  Ustawa z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz.U. nr 37, poz. 283 z późn. zm.)
 • Obligacje
  Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)
 • Obligacje i bony skarbowe (skarbowe papiery wartościowe)
  Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 • Bankowe papiery wartościowe
  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
 • Listy zastawne
  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 99, poz. 919 z późn. zm.)
 • Bony komercyjne, K.W.I.T.
  W Polsce nie ma uregulowań prawnych. Może być emitowany jako weksel lub obligacja.

Towarowe papiery wartościowe (towar)

 • Konosamenty
  Ustawa z 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz.U. nr 138, poz. 1545 z późn. zm.)
 • Dowody składowe
  Ustawa z 16 listopada 2000 r. o domach składowych (Dz.U. nr 114, poz. 1191z późn. zm.), w odniesieniu do dowodów składowych.

Udziałowe papiery wartościowe (prawo częściowej własności)

 • Akcje
  Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
 • Certyfikaty inwestycyjne
  Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546)