Weksle teoria | Słowniczek wekslowy

Adres w potrzebie - wskazanie na wekslu wyręczyciela

Akcept - podpis trasata na wekslu trasowanym wyrażający jego zgodę na zapłatę weksla we wskazanym na wekslu terminie, inaczej: przyjęcie

Akcept bankowy - weksel zaakceptowany przez bank (weksel bankowy)

Akceptant - staje się nim trasat z chwilą złożenia swojego podpisu na wekslu, inaczej: przyjemca weksla

Akceptant przez wyręczenie - wyręczyciel, który przyjmuje weksel w potrzebie

Akceptowanie - podpisanie weksla trasowanego w charakterze akceptanta

Allonge - (z języka francuskiego) karta dodatkowa złączona na trwale z wekslem i stanowiąca z nim jedną całość; po polsku przedłużek. Służy do pisania indosów

Awal - poręczenie wekslowe

Awalat - osoba, za którą awalista poręczył

Awalista - poręczyciel wekslowy

A vista - płatność weksla za okazaniem

Cesja - przeniesienie weksla za pomocą umowy cesji (zmiany wierzyciela)

Ciągniony weksel - weksel trasowany

Dłużnik wekslowy - wszystkie osoby podpisane na wekslu, zobowiązane z weksla (akceptant weksla trasowanego i wystawca weksla własnego), odpowiedzialne z weksla (trasant, remitent, indosant, awalista, wyręczyciel)

Domicyl - wymienienie osoby trzeciej, u której weksel jest płatny

Domicyliat - osoba trzecia, u której weksel jest płatny

Dyskont - uzgodniona prowizja przy zakupie weksla przed jego terminem płatności, przy zakupie weksla przez bank, odsetki za okres do czasu płatności weksla pobierane z góry przez bank (potrącane z wypłacanego nominału weksla)

Dyskonto - nabycie weksla przed terminem płatności z potrąceniem dyskontu

Eskont - sprzedaż weksli bankowi

Eskonter - bankier kupujący weksel przed terminem płatności za kwotę niższą niż wynosi suma zobowiązania dłużnego

Honorant - patrz: wyręczyciel

In blanco - weksel niezupełny, niewypełniony całkowicie

Indos - inaczej: żyro - przeniesienie weksla przez napisanie na grzbiecie weksla (na odwrotnej stronie) odpowiedniego oświadczenia

Indos in blanco - otwarty, niezupełny, nie wymienia indosatariusza, a najczęściej ogranicza się tylko do samego podpisu indosanta

Indos otwarty - inaczej: indos in blanco

Indos pełny - zupełny, czyli imienny

Indosant - inaczej: żyrant - osoba przenosząca weksel przez indos

Indosatariusz - inaczej: żyratariusz - osoba, która nabyła weksel przez indos

Inkaso weksla - przedstawienie weksla do zapłaty

Interwenient - patrz: wyręczyciel

Kolluzja - porozumienie na szkodę dłużnika wekslowego przy przeniesieniu weksla

Medio - środek miesiąca

Notyfikacja - zawiadomienie o proteście, lub w wypadku klauzuli "bez protestu" o niewykupieniu weksla

Oblig - zobowiązanie, odpowiedzialność; indos bez obliga (bez zobowiązań, bez odpowiedzialności) jest to indos, z wyłączeniem odpowiedzialności wekslowej indosanta, który go umieścił na wekslu

Per procura - na podstawie pełnomocnictwa; w zastępstwie

Piwniczny weksel - weksel, w którym jako trasat podana została osoba nieistniejąca

Prima weksel - pierwszy egzemplarz weksla

Prosty weksel - weksel własny

Protest - akt urzędowy sporządzany przez biura notarialne, stwierdzający odmowę zapłaty, przyjęcia, wizowania weksla

Protest deklaracyjny - protest składany przeciwko tej samej osobie, która składa weksel do protestu. Występuje wtedy, gdy prawnym posiadaczem i domicyliatem jest ta sama osoba. Np. bank po dyskoncie weksla

Protestat - osoba, przeciwko której dokonano protestu

Protestujący - osoba, która składa weksel do protestu

Przekazany - trasat

Regredient - osoba żądająca zapłaty sumy wekslowej w drodze regresu

Regres - zwrotne poszukiwanie

Rekta-weksel - weksel "nie na zlecenie" - jest to weksel w którym zakazano jego indosowania

Remitent - wekslobiorca, tj. osoba, na której rzecz lub na której zlecenie ma nastąpić zapłata sumy wekslowej

Respiro wekslowe - odroczenie płatności weksla bez konsekwencji wynikających z potwierdzonego notarialnie dokumentu protestowego

Rymesa - weksel zazwyczaj pochodzący z obrotów handlowych, zaopatrzony w co najmniej jeden indos

Rymesa komisowa - weksel wydany remitentowi z polecenia i na rachunek innej osoby

Sekunda weksel - drugi egzemplarz weksla w razie wystawienia wtóropisu

Sola weksel - weksel wystawiony w jednym egzemplarzu; często określa się tak weksle własne; inaczej: prosty, suchy

Suchy weksel - sola weksel

Trasant - wystawca weksla trasowanego

Trasat - przekazany, jest to osoba, której wystawca weksla trasowanego (trasant) poleca zapłacenie sumy wekslowej

Trasowano-własny weksel - jest to weksel, w którym trasatem i trasantem jest ta sama osoba

Trata - weksel trasowany, ciągniony

Trata komisowa - weksel wystawiony na rachunek osoby trzeciej

Ultimo - płatność w ostatnim dniu miesiąca

Vis maior - siła wyższa

Wiza - klauzula umieszczona na wekslu własnym stwierdzająca, że weksel został okazany wystawcy w przypadku, gdy jest on płatny w pewien czas po okazaniu, np. "widziałem", data i podpis wystawcy

Wizowanie - umieszczenie na wekslu własnym wizy

Wyręczenie - zapłata lub przyjęcie weksla przez wyręczyciela

Wyręczyciel - osoba, która ma płacić w potrzebie zamiast innego dłużnika wekslowego

Zwrotne poszukiwanie - szukanie zapłaty sumy wekslowej u osób podpisanych wcześniej na wekslu

Zwrotny weksel - weksel trasowany wystawiony przez regredienta na zwrotnie zobowiązanego

Żyrant - indosant

Żyratariusz - indosatariusz

Żyro - indos