Weksle praktyka | Przykłady weksli

 

BLANKIET WEKSLOWY

Blankiet został tak pomyślany, by można na nim było wygodnie napisać każdy rodzaj weksla. Układem rubryk i wielkością najbardziej zbliżony jest do blankietu niemieckiego. Zostały z niego usunięte wszystkie wady blankietu "urzędowego". Przystosowany jest do wystawienia weksla ręcznie lub na maszynie do pisania. Można wydrukować go na zwykłej kartce papieru. Jeśli ktoś ma poczucie estetyki i chciałby by jego weksle wyglądały "godnie", może zakupić podkłady do weksli z określonym wzorem i na odpowiednim papierze (patrz BLANKIETY). Ostatecznie drukujecie pieniądze. Własne pieniądze.

 • Grzbiet (tył) weksla przeznaczony jest do pisania na nim ciągu indosów. Powinno się ich tam zmieścić jak najwięcej, by nie trzeba było robić przedłużki. Zaczynajcie pisanie indosów od krawędzi grzbietu. Nie przystawiajcie swojej pieczęci i nie podpisujcie się na samym środku grzbietu weksla jak byście byli jedynym indosantem.

WEKSEL KAUCYJNY "GOŁY", TYLKO Z PODPISEM

Jest to blankiet wekslowy tylko z podpisem. Najczęściej używany w naszym kraju. Podpisywanie lub poręczanie takich weksli jest głupotą. Jeden z mitów mówi, że jest to właściwy weksel kaucyjny. Jest to najbardziej niebezpieczna forma weksla dla dłużnika wekslowego. Jeśli nie ma do niego precyzyjnie spisanej umowy wekslowej, to praktycznie dłużnik wekslowy zobowiązuje się do zapłacenia każdej sumy, dowolnej osobie, w dowolnym czasie. Może wtedy liczyć tylko na zdrowy rozsądek prawnego posiadacza lub znalazcy. Wpisanie później innej daty niż rzeczywista data wręczenia weksla skutkuje tym, że przy osobach prawnych weksel może być prywatnym zobowiązaniem członków zarządu a nie firmy. Dziwi fakt, że weksle takie wymuszają wierzyciele, często duże firmy, wpisując taką formę w swoje regulaminy. Weksel ten jest równocześnie niebezpieczny dla wierzyciela. W razie utraty weksla i użycia go przeciw dłużnikowi, wierzyciel będzie musiał naprawić wszystkie szkody. Jest przecież odpowiedzialny za papier wartościowy, który powierzył mu dłużnik. Wystarczy wpisać tylko nazwisko wierzyciela by uniknąć tego zagrożenia. Można temu zapobiec wystawiając właściwe weksle kaucyjne.

 • Weksel kaucyjny po ustaniu przyczyny, którą zabezpieczał powinien być bezwzględnie zwrócony wystawcy.

WEKSEL KAUCYJNY "WŁAŚCIWY"

Weksla kaucyjnego używamy gdy chcemy zabezpieczyć obroty gospodarcze, pożyczkę lub kredyt. Składamy go jako kaucję. Dlatego nie służy on do obrotu, w przeciwieństwie do weksla płatniczego. Jest to najbardziej popularny rodzaj weksla. Przeważnie wystawiany jest jako weksel niezupełny, nazywany inaczej "wekslem kaucyjnym in blanco". Co powinien zawierać dobrze wystawiony weksel kaucyjny? Powinien zawierać wszystkie te elementy, które w momencie wystawiania weksla są znane. Te elementy, które są nieznane w chwili wystawienia opisujemy w umowie wekslowej (deklaracja), wraz z opisem, na jakich warunkach wierzyciel może je uzupełnić. Z treści weksla wynika, że przyrzekamy wykupić ten papier wartościowy w dniu, który oznaczy na wekslu remitent i za cenę, jaką ustali na podstawie umowy do weksla. Aby kawałek papieru był wekslem musi zawierać treść w formie pisanego tekstu i posiadać w momencie przedstawienia do zapłaty elementy wymienione w Art. 101 p.w. Wcześniej może ich nie posiadać, będzie to weksel in blanco, inaczej nazywany niezupełnym.

Elementy ustawowe na wekslu Art. 101 prawa wekslowego:

 • Nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono.
 • Przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej - w naszym przykładzie słowo "zapłacę", w wypadku większej ilości zobowiązanych "zapłacimy". Bezwarunkowe - tzn. bez jakichkolwiek warunków. Np. "zapłacę po otrzymaniu kredytu", "zapłacę po otwarciu konta przez Bank". W wypadku tego rodzaju weksla sumę uzupełnia remitent zgodnie z umową pisząc ją cyframi wraz symbolem waluty i słownie z nazwą waluty. W razie rozbieżności liczy się ta napisana słowami.
 • Oznaczenie terminu płatności - w naszym przykładzie datę uzupełnia remitent.
 • Oznaczenie miejsca płatności - w naszym przykładzie "w Tarnowie". Miejsce płatności w rozumieniu - miejscowość. To wystarczy, może być zawężone do adresu "w Tarnowie ul. Piesza 31" . W tym wypadku jest to adres siedziby dłużnika.
 • Nazwisko osoby, na której rzecz (piszemy, gdy nie chcemy by weksel był zbyty przez indos) lub na której zlecenie (gdy zgadzamy się na indosowanie) zapłata ma być dokonana - w naszym przykładzie Izydor Rurka, jest wierzycielem (remitentem). Może to być osoba fizyczna lub prawna. Nazwiskiem osoby prawnej jest jej nazwa, może być skrócona, zwyczajowo używana. Najważniejsze jest, by był określony jej status prawny (Sp. z o.o., S.A. itd.). "Nazwisko" może być poszerzone o adres, dla ważności weksla nie jest to konieczne.
 • Oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla. W naszym przykładzie "Tarnów dnia 30 marca 2007 roku". Data ma bardzo duże znaczenie, decyduje o tym, czy podpisani na wekslu mieli w tym czasie zdolność do zaciągania zobowiązań, czy żyli, czy mieli pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prawnej. Nieporozumieniem jest, że od tej daty liczy się trzyletni okres przedawnienia dochodzenia roszczeń z weksla. Przedawnienie liczy się od daty płatności weksla, którą w naszym przykładzie wpisuje wierzyciel na podstawie umowy wekslowej. Wynika z tego, że weksel kaucyjny może mieć bardzo długi żywot.
 • Podpis wystawcy weksla - "Kleofas Bujas" - podpis musi być naniesiony własnoręcznie (dotyczy to wszystkich podpisów na wekslu) i to wystarcza, może być nieczytelny, ale taki jak używany zwyczajowo, jeśli obok nazwisko jest wydrukowane lub odciśnięte pieczęcią, to polepsza czytelność i jest pomocne w dochodzeniu roszczeń. W wypadku osoby prawnej musi być wydrukowana lub odciśnięta pieczęcią nazwa firmy wraz z jej statusem prawnym.

Pozostałe, nieustawowe elementy weksla (mogą być, lecz dla ważności weksla nie są wymagane, są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla):

 • Numer weksla - nie jest to element ustawowy weksla, możemy weksle numerować dla własnej wygody.
 • Poręczyciel - "Wawrzon Borówa" osoba która poręcza za wystawcę. Poręczenie wekslowe (awal) można ograniczyć co do wielkości, jeśli tego nie zrobimy poręczamy za sumę jaką wpisze remitent. Jeśli poręczenie jest za niskie można poprosić następnego poręczyciela o złożenie podpisu. Poręczenia się sumują. Nie można natomiast ograniczyć poręczenia w czasie np. "Poręczam do 15 maja 2007 roku". Trzeba pamiętać, że poręczenie wekslowe jest wieczyste i nieodwołalne po wręczeniu weksla. Ustaje z momentem zapłaty za weksel. Wobec tego czy należy poręczać weksle? Na pewno tak, ale zawsze do wysokości zdrowego rozsądku. Poręczycielem może być osoba fizyczna lub prawna.
 • Klauzule wekslowe.
  • Klauzula "bez protestu" inaczej "bez kosztów" tzn. bez obowiązku zrobienia aktu notarialnego zwanego protestem, w przypadku nie zapłacenia weksla. Po wpisaniu tej klauzuli, dla utrzymania wszystkich praw przysługujących prawnemu posiadaczowi, wystarczy przedstawienie weksla do zapłaty w dniu płatności.
  • Klauzula "na zlecenie" jest to zgoda na sprzedaż weksla przez indos. Gdy nie jest wyraźnie napisana, weksel i tak można przenieść przez indos. Jeśli tego nie chcemy, musimy wpisać klauzulę "nie na zlecenie". Patrz następny przykład weksla.
  • Klauzula "kaucyjny" - określa rodzaj i przeznaczenie weksla. Jest informacją dla księgowości, by nie księgować tego weksla jako zapłaty tylko pozabilansowo jako zabezpieczenie.

Klauzule wekslowe nie są konieczne do ważności weksla, ale określają sposób księgowania, rodzaj kosztów, charakter zobowiązania i są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla. Jednoznacznie określają, do czego zobowiązał się wystawca.

Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z mojej książki (patrz KSIĄŻKA).

 • Weksel kaucyjny po ustaniu przyczyny, którą zabezpieczał powinien być bezwzględnie zwrócony wystawcy.

WEKSEL KAUCYJNY "Z BLOKADĄ PRZENIESIENIA"

W przykładzie podana jest wersja najbardziej "zablokowanego" weksla kaucyjnego. Radzę wydrukować ten tekst i dobrze się nad nim zastanowić. Jeśli stronom nie odpowiada ta treść, mogą zrezygnować z części lub całości zapisu. Weksel ten przeznaczony jest tylko dla remitenta. Nie może on go przenieść (sprzedać) na inną osobę.

Weksla kaucyjnego używamy gdy chcemy zabezpieczyć obroty gospodarcze, pożyczkę lub kredyt. Składamy go jako kaucję. Dlatego nie służy on do obrotu, w przeciwieństwie do weksla płatniczego. Jest to najbardziej popularny rodzaj weksla. Przeważnie wystawiany jest jako weksel niezupełny, nazywany inaczej "wekslem kaucyjnym in blanco". Co powinien zawierać dobrze wystawiony weksel kaucyjny? Powinien zawierać wszystkie te elementy, które w momencie wystawiania weksla są znane. Te elementy, które są nieznane w chwili wystawienia opisujemy w umowie wekslowej (deklaracja), wraz z opisem, na jakich warunkach wierzyciel może je uzupełnić. Z treści weksla wynika, że przyrzekamy wykupić ten papier wartościowy w dniu, który oznaczy na wekslu remitent i za cenę, jaką ustali na podstawie umowy do weksla. Aby kawałek papieru był wekslem musi zawierać treść w formie pisanego tekstu i posiadać w momencie przedstawienia do zapłaty elementy wymienione w Art. 101 p.w. Wcześniej może ich nie posiadać, będzie to weksel in blanco, inaczej nazywany niezupełnym.

Elementy ustawowe na wekslu Art. 101 prawa wekslowego:

 • Nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono.
 • Przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej - w naszym przykładzie słowo "zapłacę", w wypadku większej ilości zobowiązanych "zapłacimy". Bezwarunkowe - tzn. bez jakichkolwiek warunków. Np. "zapłacę po otrzymaniu kredytu", "zapłacę po otwarciu konta przez Bank". W wypadku tego rodzaju weksla sumę uzupełnia remitent zgodnie z umową pisząc ją cyframi wraz symbolem waluty i słownie z nazwą waluty. W razie rozbieżności liczy się ta napisana słowami.
 • Oznaczenie terminu płatności - w naszym przykładzie datę uzupełnia remitent.
 • Oznaczenie miejsca płatności - w naszym przykładzie "w Tarnowie". Miejsce płatności w rozumieniu - miejscowość. To wystarczy, może być zawężone do adresu "w Tarnowie ul. Piesza 31" . W tym wypadku jest to adres siedziby dłużnika.
 • Nazwisko osoby, na której rzecz (piszemy, gdy nie chcemy by weksel był zbyty przez indos) lub na której zlecenie (gdy zgadzamy się na indosowanie) zapłata ma być dokonana - w naszym przykładzie Izydor Rurka, jest wierzycielem (remitentem). Może to być osoba fizyczna lub prawna. Nazwiskiem osoby prawnej jest jej nazwa, może być skrócona, zwyczajowo używana. Najważniejsze jest, by był określony jej status prawny (Sp. z o.o., S.A. itd.). "Nazwisko" może być poszerzone o adres, dla ważności weksla nie jest to konieczne.
 • Oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla. W naszym przykładzie "Tarnów dnia 30 marca 2007 roku". Data ma bardzo duże znaczenie, decyduje o tym, czy podpisani na wekslu mieli w tym czasie zdolność do zaciągania zobowiązań, czy żyli, czy mieli pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prawnej. Nieporozumieniem jest, że od tej daty liczy się trzyletni okres przedawnienia dochodzenia roszczeń z weksla. Przedawnienie liczy się od daty płatności weksla, którą w naszym przykładzie wpisuje wierzyciel na podstawie umowy wekslowej. Wynika z tego, że weksel kaucyjny może mieć bardzo długi żywot.
 • Podpis wystawcy weksla - "Kleofas Bujas" - podpis musi być naniesiony własnoręcznie (dotyczy to wszystkich podpisów na wekslu) i to wystarcza, może być nieczytelny, ale taki jak używany zwyczajowo, jeśli obok nazwisko jest wydrukowane lub odciśnięte pieczęcią, to polepsza czytelność i jest pomocne w dochodzeniu roszczeń. W wypadku osoby prawnej musi być wydrukowana lub odciśnięta pieczęcią nazwa firmy wraz z jej statusem prawnym.

Pozostałe, nieustawowe elementy weksla (mogą być, lecz dla ważności weksla nie są wymagane, są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla):

 • Numer weksla - nie jest to element ustawowy weksla, możemy weksle numerować dla własnej wygody.
 • Poręczyciel - "Wawrzon Borówa" osoba która poręcza za wystawcę. Poręczenie wekslowe (awal) można ograniczyć co do wielkości, jeśli tego nie zrobimy poręczamy za sumę jaką wpisze remitent. Jeśli poręczenie jest za niskie można poprosić następnego poręczyciela o złożenie podpisu. Poręczenia się sumują. Nie można natomiast ograniczyć poręczenia w czasie np. "Poręczam do 15 grudnia 2001 roku". Trzeba pamiętać, że poręczenie wekslowe jest wieczyste i nieodwołalne po wręczeniu weksla. Ustaje z momentem zapłaty za weksel. Wobec tego czy należy poręczać weksle? Na pewno tak, ale zawsze do wysokości zdrowego rozsądku. Poręczycielem może być osoba fizyczna lub prawna.
 • Klauzule wekslowe.
  • Klauzula "bez protestu" inaczej "bez kosztów" tzn. bez obowiązku zrobienia aktu notarialnego zwanego protestem, w przypadku nie zapłacenia weksla. Po wpisaniu tej klauzuli, dla utrzymania wszystkich praw przysługujących prawnemu posiadaczowi, wystarczy przedstawienie weksla do zapłaty w dniu płatności.
  • Klauzule "tylko na rzecz" i "ale nie na jego zlecenie" jest to zakaz sprzedaży weksla przez indos. Indos zrobiony przy takim zapisie powoduje, że zbycie nastąpiło ze skutkiem zwykłego przelewu. Remitent może też zastawić weksel na zasadzie indosu pełnomocniczego "waluta w zastaw". Jeśli nie chcemy by weksel był w jakikolwiek sposób zbyty lub zastawiony przez remitenta, piszemy dodatkowo "Weksel ten nie może być przedmiotem zbycia ani zastawu". Przy takim wpisie ewentualny nabywca weksla może narazić się na odmowę zapłaty i postawienie zarzutu przy dochodzeniu roszczeń z weksla przed Sądem.
  • Klauzula "kaucyjny" - określa rodzaj i przeznaczenie weksla. Jest informacją dla księgowości, by nie księgować tego weksla jako zapłaty tylko pozabilansowo jako zabezpieczenie.

Klauzule wekslowe nie są konieczne do ważności weksla, ale określają sposób księgowania, rodzaj kosztów, charakter zobowiązania i są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla. Jednoznacznie określają do czego zobowiązał się wystawca.

Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z mojej książki (patrz KSIĄŻKA).

 • Weksel kaucyjny po ustaniu przyczyny, którą zabezpieczał powinien być bezwzględnie zwrócony wystawcy.

TYŁ WEKSLA KAUCYJNEGO LUB GWARANCYJNEGO Z UMOWĄ WEKSLOWĄ

Jest to przykład najprostszej umowy wekslowej do weksla kaucyjnego in blanco. Możecie zmieniać treść i rodzaj czcionki według własnego uznania. Umowa wekslowa określa na jakich warunkach prawny posiadacz weksla może go uzupełnić. Możecie wpisać dowolne warunki jakie strony między sobą ustalą. Umowa jest bardzo pomocna przy dochodzeniu roszczeń z weksla.

WEKSEL WŁASNY

Weksla własnego używamy gdy chcemy zapłacić własnym zobowiązaniem. To my przyrzekamy wykupić ten papier wartościowy w dniu oznaczonym na wekslu od remitenta lub każdego, kto udowodni prawo własności do niego na podstawie nieprzerwanego ciągu indosów. Aby kawałek papieru był wekslem własnym musi zawierać treść w formie pisanego tekstu i posiadać w momencie przedstawienia do zapłaty elementy wymienione w Art. 101 Prawa Wekslowego:

 • Nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu w języku w jakim go wystawiono.
 • Przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej - w naszym przykładzie słowo "zapłacę", w wypadku większej ilości zobowiązanych "zapłacimy". Bezwarunkowe - tzn. bez jakichkolwiek warunków. Np. "zapłacę po otrzymaniu kredytu", "zapłacę po otwarciu konta przez Bank". W wypadku tego rodzaju weksla sumę piszemy cyframi wraz symbolem waluty i niżej słownie z nazwą waluty. W razie rozbieżności liczy się ta napisana słowami.
 • Oznaczenie terminu płatności - w naszym przykładzie "Dnia 12 czerwca 2007 roku". Termin płatności to nie tylko data. Może być np. "za okazaniem", " w siedem dni po okazaniu", "za trzy miesiące".
 • Oznaczenie miejsca płatności - w naszym przykładzie "w Tarnowie". Miejsce płatności w rozumieniu - miejscowość. To wystarczy, może być zawężone do adresu.
 • Nazwisko osoby, na której rzecz (ma zastosowanie przy wekslach kaucyjnych) lub na której zlecenie (piszemy przy wekslach stanowiących zapłatę, przeznaczonych do dalszego obrotu, gdy zgadzamy się na dalsze indosowanie weksla) zapłata ma być dokonana - w naszym przykładzie Izydor Rurka, jest wierzycielem (remitentem). Może to być osoba fizyczna lub prawna. Nazwiskiem osoby prawnej jest jej nazwa, może być skrócona, zwyczajowo używana. Najważniejsze jest, by był określony jej status prawny (Sp. z o.o., S.A. itd.). "Nazwisko" może być poszerzone o adres, dla ważności weksla nie jest to konieczne.
 • Oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla. W naszym przykładzie "Tarnów dnia 30 marca 2007 roku". Data ma bardzo duże znaczenie, decyduje o tym, czy podpisani na wekslu mieli w tym czasie zdolność do zaciągania zobowiązań, czy żyli, czy mieli pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prawnej. Nieporozumieniem jest, że od tej daty liczy się trzyletni okres przedawnienia dochodzenia roszczeń z weksla. Przedawnienie liczy się od daty płatności weksla, w naszym przykładzie od 12 czerwca 2007 roku.
 • Podpis wystawcy weksla - "Kleofas Bujas" - podpis musi być naniesiony własnoręcznie (dotyczy to wszystkich podpisów na wekslu) i to wystarcza, może być nieczytelny, ale taki jak używany zwyczajowo, jeśli obok nazwisko jest wydrukowane lub odciśnięte pieczęcią, to polepsza czytelność i jest pomocne w dochodzeniu roszczeń. W wypadku osoby prawnej musi być wydrukowana lub odciśnięta pieczęcią nazwa firmy wraz z jej statusem prawnym.

Pozostałe, nieustawowe elementy weksla (mogą być, lecz dla ważności weksla nie są wymagane, są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla):

 • Numer weksla - nie jest to element ustawowy weksla, możemy weksle numerować dla własnej wygody.
 • Poręczyciel - "Wawrzon Borówa" osoba która poręcza za wystawcę. Poręczenie wekslowe (awal) można ograniczyć co do wielkości, jeśli tego nie zrobimy poręczamy za nominał weksla. Jeśli poręczenie jest za niskie, można poprosić następnego poręczyciela o złożenie podpisu. Poręczenia się sumują. Nie można natomiast ograniczyć poręczenia w czasie np. "Poręczam do 15 maja 2007 roku". Trzeba pamiętać, że poręczenie wekslowe jest wieczyste i nieodwołalne po wręczeniu weksla. Ustaje z momentem zapłaty za weksel. Wobec tego czy należy poręczać weksle? Na pewno tak, ale zawsze do wysokości zdrowego rozsądku. Poręczycielem może być osoba fizyczna lub prawna.
 • Klauzule wekslowe
  • Klauzula "bez protestu" inaczej "bez kosztów" tzn. bez obowiązku zrobienia aktu notarialnego zwanego protestem, w przypadku nie zapłacenia weksla. Po wpisaniu tej klauzuli, dla utrzymania wszystkich praw przysługujących prawnemu posiadaczowi, wystarczy przedstawienie weksla do zapłaty w dniu płatności.
  • Klauzula "za ten własny" - określa rodzaj weksla. W naszym przykładzie jest to weksel płatniczy, datowany. Stanowi on zapłatę za towar lub usługę i jest przeznaczony do dalszego obrotu.
  • Klauzula "na zlecenie" - jest to zgoda na zbycie weksla przez indos.

Klauzule wekslowe nie są konieczne do ważności weksla, ale określają sposób księgowania, rodzaj kosztów, charakter zobowiązania i są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla. Jednoznacznie określają do czego zobowiązał się wystawca.

W naszym przykładzie jest to najprostszy przypadek weksla własnego, datowanego, płatniczego. Następne powstają poprzez kombinację różnej wersji elementów zasadniczych z różnymi klauzulami wekslowymi, w zależności od sytuacji. Dlatego rodzajów weksli jest tak wiele. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z mojej książki (patrz KSIĄŻKA).

WEKSEL TRASOWANY

Weksla trasowanego, inaczej ciągnionego, używamy gdy chcemy zapłacić cudzym zobowiązaniem. Kwotą jaką mamy u naszego dłużnika. Dajemy mu polecenie zapłacenia za weksel na nasze dobro. On akceptując polecenie przez podpisanie weksla (przyjęcie - zwyczajowo pisane prostopadle, po lewej stronie weksla) przejmuje obowiązek wykupienia weksla stając się z trasata akceptantem. To on przyrzeka wykupić ten papier wartościowy, w dniu oznaczonym na wekslu, od remitenta lub każdego kto udowodni prawo własności do niego na podstawie nieprzerwanego ciągu indosów. Aby kawałek papieru był wekslem trasowanym musi zawierać treść w formie pisanego tekstu i posiadać, w momencie przedstawienia do zapłaty, co najmniej elementy wymienione w Art.1 Prawa Wekslowego:

 • Nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu w języku w jakim go wystawiono.
 • Polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej - w naszym przykładzie słowo "zapłaci Pan", w wypadku większej ilości zobowiązanych "zapłacicie Państwo". Bezwarunkowe - tzn. bez jakichkolwiek warunków. Np. "zapłaci Pan po otrzymania kredytu", "zapłacicie Państwo po sprzedaży towaru". Suma musi być ściśle oznaczona wraz symbolem waluty i powtórzona słownie z nazwą waluty. W razie rozbieżności liczy się ta napisana słowami.
 • Nazwisko osoby która ma zapłacić ( trasata ) - Wawrzon Borówa
 • Oznaczenie terminu płatności - w naszym przykładzie "Dnia 12 czerwca 2007 roku". Termin płatności to nie tylko data. Może być np. "za okazaniem", " w siedem dni po okazaniu", "za trzy miesiące".
 • Oznaczenie miejsca płatności - w naszym przykładzie "w Tarnowie". Miejsce płatności w rozumieniu - miejscowość. Może być zawężone do adresu.
 • Nazwisko osoby, na której rzecz (ma zastosowanie przy wekslach kaucyjnych) lub na której zlecenie (piszemy przy wekslach stanowiących zapłatę, przeznaczonych do dalszego obrotu, gdy zgadzamy się na dalsze indosowanie weksla) zapłata ma być dokonana - w naszym przykładzie Izydor Rurka, jest wierzycielem wystawcy weksla trasowanego (remitentem). Może to być osoba fizyczna lub prawna. Nazwiskiem osoby prawnej jest jej nazwa, może być skrócona, zwyczajowo używana. Najważniejsze jest, by był określony jej status prawny (Sp. z o.o., S.A. itd.) "Nazwisko" może być poszerzone o adres, dla ważności weksla nie jest to konieczne.
 • Oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla - w naszym przykładzie "Tarnów dnia 30 marca 2007 roku" Data ma bardzo duże znaczenie, decyduje o tym, czy podpisani na wekslu mieli w tym czasie zdolność do zaciągania zobowiązań, czy żyli, czy mieli pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prawnej. Nieporozumieniem jest, że od tej daty liczy się trzyletni okres przedawnienia dochodzenia roszczeń z weksla. Przedawnienie liczy się od daty płatności weksla, w naszym przykładzie od 12 czerwca 2007 roku.
 • Podpis wystawcy weksla - "Kleofas Bujas" - podpis musi być naniesiony własnoręcznie (dotyczy to wszystkich podpisów na wekslu) i to wystarcza, może być nieczytelny, ale taki jak używany zwyczajowo, jeśli obok nazwisko jest wydrukowane lub odciśnięte pieczęcią, to polepsza czytelność i jest pomocne w dochodzeniu roszczeń. W wypadku osoby prawnej musi być wydrukowana lub odciśnięta pieczęcią nazwa firmy wraz z jej statusem prawnym.
 • "Wystawca" w wekslu własnym to nie to samo co "Wystawca weksla trasowanego". W wekslu własnym "Wystawca" jest głównym dłużnikiem wekslowym, zobowiązał się za weksel zapłacić. "Wystawca weksla trasowanego - trasant" jest odpowiedzialny za zapłatę weksla, jest żyrantem remitenta. Głównym dłużnikiem wekslowym staje się trasat z chwilą podpisania (przyjęcia, pisze "Akceptuję - data, podpis) weksla. Zamienia się w tym momencie w akceptanta. W wekslu trasowanym "Akceptant" jest odpowiednikiem "Wystawcy" w wekslu własnym. Akceptant ma wykupić weksel od remitenta, lub każdego prawnego posiadacza który weksel ma i potrafi udowodnić to posiadanie na podstawie nieprzerwanego ciągu indosów.

Pozostałe, nieustawowe elementy weksla (mogą być, lecz dla ważności weksla nie są wymagane, są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla):

 • Numer weksla - nie jest to element ustawowy weksla, możemy weksle numerować dla własnej wygody.
 • Poręczyciel - "Arkadia Borówa" - osoba która poręcza za akceptanta. Poręczenie wekslowe (awal) można ograniczyć co do wielkości, jeśli tego nie zrobimy, poręczamy za nominał weksla. Jeśli poręczenie jest za niskie, można poprosić następnego poręczyciela o złożenie podpisu. Poręczenia się sumują. Nie można natomiast ograniczyć poręczenia w czasie np. "Poręczam do 15 maja 2007 roku". Trzeba pamiętać, że poręczenie wekslowe jest wieczyste i nieodwołalne po wręczeniu weksla. Ustaje z momentem zapłaty za weksel. Wobec tego czy należy poręczać weksle? Na pewno tak, ale zawsze do wysokości zdrowego rozsądku. Poręczycielem może być osoba fizyczna lub prawna.
 • Klauzule wekslowe
  • Klauzula "bez protestu" inaczej "bez kosztów" tzn. bez obowiązku zrobienia aktu notarialnego zwanego protestem, w przypadku nie zapłacenia weksla. Po wpisaniu tej klauzuli, dla utrzymania wszystkich praw przysługujących prawnemu posiadaczowi, wystarczy przedstawienie weksla do zapłaty w dniu płatności.
  • Klauzula "za ten trasowany" - określa rodzaj weksla. W naszym przykładzie jest to weksel płatniczy, datowany. Stanowi on zapłatę za towar lub usługę i jest przeznaczony do dalszego obrotu.
  • Klauzula "na zlecenie" - jest to zgoda na zbycie weksla przez indos.

Klauzule wekslowe nie są konieczne do ważności weksla, ale określają sposób księgowania, rodzaj kosztów, charakter zobowiązania i są pomocne w procesie dochodzenia roszczeń z weksla.

W naszym przykładzie jest to najprostszy przypadek weksla trasowanego, datowanego, płatniczego. Następne powstają poprzez kombinację różnej wersji elementów zasadniczych z różnymi klauzulami wekslowymi w zależności od sytuacji. Dlatego rodzajów weksli jest tak wiele. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z mojej książki (patrz KSIĄŻKA).